Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Člen AOCR Projekty

Banská Bystrica – Tvorba dátového systému a terénny zber údajov cykloturistickej
infraštruktúry na území Národného parku Muránska planina aktívne napreduje.

V minulom roku boli Rozvojovej agentúre Banskobystrického samosprávneho kraja schválené dva projekty, s cieľom rozvíjať územie Národného parku Muránska planina ako konkurencieschopnú prírodnú destináciu a zároveň miesto pre kvalitný život miestnych. Finančné zdroje sú z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti – Výzvy pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska planina. Jeden z projektov sa zameriava na udržateľný rozvoj cykloturistiky v danom území. Jeho implementácia napreduje.
Konkrétne aktivity budú smerovať k rozvoju cykloturistických trás v národnom parku tak, aby zostala zachovaná biodiverzita. Projekt zahŕňa aj tvorbu dátovej základne pre manažment návštevníka a komplexnú koordináciu rozvoja cykloturistiky v súlade so zásadami rozvoja udržateľného cestovného ruchu. Jedným z cieľov je „Vytvorenie dátovej základne pre manažment správy, údržby a monitorovania cykloturistickej infraštruktúry a manažment návštevníka Národného parku Muránska planina.“ Cieľom dátovej analýzy je mať všetky informácie o cykloturistických trasách v digitálnej forme, s možnosťou ľahkého a prehľadného prezerania a filtrovania. To umožní ľahšiu identifikáciu problémových miest a následnú schopnosť pohotovejšie reagovať v prípade zistenej škody, ako napríklad spadnutý strom na trase, chýbajúce alebo poškodené značenie atď. Systém digitálnej evidencie taktiež uľahčí proces plánovania obnovy a údržby značenia v teréne.
Práve v tejto oblasti sú viditeľné prvé kroky, ktoré smerujú k naplneniu cieľa. „Vytvorili sme dátový model, ktorý tvorí základ jednotnej databázy priestorových údajov, pomocou ktorých budeme vedieť manažovať územie Národného parku Muránska planina z pohľadu cykloturistiky, intenzity zaťaženia prostredia cyklistami a v neposlednom rade tiež pre strategické plánovanie ďalších aktivít“ uvádza Peter Krušinský, koordinátor projektu.
Boli vytvorené dve mobilné aplikácie. Prvá je využívaná na samotný zber údajov v teréne, kde sú v jednom čase zaznamenávané údaje ako samotný priebeh trasy, typy jej povrchov a zároveň sa zaznamenávajú aj všetky bodové prvky cykloturistickej infraštruktúry (cyklosmerovníky, maľované značenie, odpočívadlá, infobody, a pod.). Zaznamenávané sú aj aj všetky nedostatky, chybné alebo poškodené značenia, prekážky, prípadne návrhy na doplnenie značenia, úpravu povrchu, či prvkov infraštruktúry.
Druhá mobilná aplikácia je zatiaľ využívaná v teréne ako navigačný podklad, pre navigáciu terénnych pracovníkov, správnu identifikáciu trás a prvkov na nich. Tieto údaje boli zozbierané a evidované v pasporte cykloturistických trás realizovanom Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja (RABBSK) v rokoch 2019-2020. Vzhľadom na úplne nový dátový model s inými parametrami, ako aj s ohľadom na časový odstup, je potrebné tieto pôvodné podklady opätovne overiť v teréne, takže sú využité ako východiskový zdroj a navigácia. Po naplnení všetkých nových dát bude táto druhá mobilná aplikácia slúžiť ako inšpekčná terénna aplikácia, pomocou  ktorej bude vyslaný terénny pracovník riešiť všetky úlohy priamo na mieste v teréne.
Podľa slov Petra Švehlu, GIS analytika RABBSK „mobilné aplikácie dopĺňa základná desktopová webová aplikácia, kde sa prvotne zozbierané terénne dáta zobrazujú a následne budú dopĺňané o všetky atribúty nového dátového modelu. Výhodou takéhoto spracovania je, že všetky prvky infraštruktúry je možné okamžite vidieť v priestore, filtrovať na základe definovaných atribútov a pod.
Zároveň je v reálnom čase k dispozícii viditeľný stav trás a infraštruktúry z hľadiska porúch
a podobných javov, čím je priamo možné napr. začať s plánovaním budúcich opráv.“
Peter Krušinský uvádza, že po spracovaní všetkých zozbieraných údajov budú realizovať ďalšie fázy projektu, ako je legalizácia a postupné značenie nových cyklotrás, údržba aktuálnych trás
a infraštruktúry atď. Následne budú dopĺňané ďalšie webové aplikácie a dashboardy pre manažment, analýzy a strategické plánovanie. Ako doplnil: „v tejto prvej fáze sme prešli, zmapovali a zrekognoskovali viac ako 510 kilometrov cykloturistických trás na území Národného parku Muránska planina a jeho blízkeho okolia. Zmapovali sme 184 smerovníkov, 387 prvkov infraštruktúry, 1216 prvkov doplnkového maľovaného značenia a zaznamenali sme 76 nedostatkov“ .

Zdroj TS a fotografií: KOCR Banskobystrický kraj turizmus