Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Podujatia Valné zhomaždenie

Smrdáky, 15.11.2023 – Členovia Asociácie organizácií cestovného ruchu sa stretli v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky pri príležitosti konferencie, ktorú organizovala členská OOCR Záhorie a zasadnutia Valného zhromaždenia členov Asociácie organizácií cestovného ruchu.

Valné zhromaždenie, ktoré viedla predsedníčka Asociácie Michaela Podoláková, zvolilo prvú výkonnú riaditeľku Michaelu Sendekovú na funkčné obdobie dvoch rokov, schválilo Plán aktivít a rozpočet na rok 2024 ako aj rozhodlo o výške a lehote splatnosti členských príspevkov na rok 2024. Členovia si zadefinovali priority na najbližšie obdobie, prediskutovali Programové vyhlásenie vlády na rok 2023 – 2027 a vyjadrili sa k jednotlivých programových prioritám. Členovia ocenili, že je pre nich členstvo v Asociácií prínosom z hľadiska zdieľania know-how a odborných stanovísk, ktoré pomáhajú pri ich činnosti. Podporili, aby Asociácia bola aj naďalej pre nich odborná podpora a platforma pre skvalitňovanie činnosti. Do ďalšieho obdobia je záujmom členov rozšírenie členskej základne a upevňovanie vzťahov naprieč sektorom s profesijnými zväzmi a asociáciami, byť silným partnerom štátu a samosprávam ako aj úzko spolupracovať s akademickou obcou. Podporili potrebu komunikácie odborných tém smerom k verejnosti a tým aj posilniť PR Asociácie ako takej.

Aktuálne na Slovensku pôsobí v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore CR v znení neskorších predpisov (zákona) 39 oblastných organizácii cestovného ruchu (OOCR), ktoré združujú 1 182 členov, z čoho je 458 samospráv a 724 subjektov a podnikateľov pôsobiacich v cestovnom ruchu. OOCR zároveň tvoria 8 krajských organizácií cestovného ruchu (KOCR) spoločne s 8 VÚC. Organizácie cestovného ruchu sú jedinými existujúcimi organizáciami, ktoré reálne riadia rozvoj destinácie (cieľového miesta návštevníka), majú vlastných zamestnancov, rozpočet a jasne definované ciele, sieťujú partnerov v slovenských destináciách tak, aby sa cestovný ruch rozvíjal po vzore krajín s vyspelým cestovným ruchom.

AOCR má aktuálne 27 členov (3 KOCR a 24 OOCR) a reprezentuje ich podstatnú časť a tým zjednodušuje komunikácia s týmto významným penzom subjektov verejného a súkromného sektora.

Autor fotografií: Jiří Pěč a titulnej fotografie: OOCR Záhorie