Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Člen AOCR Projekty

Banská Bystrica, 28. apríla 2022Viac ako ročné čakanie na rozhodnutie poroty značky Európske kultúrne dedičstvo bolo dnes zavŕšené  úspechom. Európska komisia zaradila súbory stredovekých nástenných malieb v dvanástich kostoloch na Gemeri a Malohonte do zoznamu unikátnych pamiatok s celoeurópskym významom. Táto značka je na základe prísneho hodnotenia udelená lokalitám alebo objektom, ktoré reprezentujú európsku históriu a odrážajú spoločné európske hodnoty a ich vplyv na rozvoj kultúry a spoločnosti. 

Fresková výzdoba v stredovekých kostoloch, stará v niektorých prípadoch až 7 storočí,  uspela spomedzi ďalších jedinečných projektov naprieč celou Európou.

Evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami.

Okrem doteraz zabehnutých kultúrnych programov ako sú podujatia Gotická cesta otvorená, vedecká konferencia o výskumoch stredovekých pamiatok či stredoveký festival v Kraskove sa návštevníci môžu v najbližších rokoch tešiť na výstavy, koncerty, rôzne tematické prehliadky či festivaly. V projekte sa myslí aj na zlepšenie dostupnosti pamiatok, kvalitnejšiu prezentáciu s použitím moderných technológií priamo na mieste alebo vo virtuálnom priestore so zameraním na rôzne skupiny návštevníkov od detí až po vedeckých pracovníkov. Na Gemer a do Malohontu vďaka workshopom, rezidenčným pobytom či výmene s ostatnými držiteľmi značky Európske dedičstvo zavíta do konca roka 2026 množstvo domácich i zahraničných umelcov a študentov.

Na spolupráci pri nominácii sa v roku 2020 dohodli Banskobystrický a Košický samosprávny kraj, oblastná organizácia cestovného ruchu /OOCR/ Gemer, združenie Gotická cesta a Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Rimavské Brezovo ako oficiálny predkladateľ nominácie. Projekt bol na národnej úrovni posúdený Pamiatkovým úradom SR a v marci 2021 oficiálne zaslaný Európskej komisii. Panel nezávislých odborníkov pozostávajúci z 13 členov vymenovaných Európskym parlamentom, Radou, Komisiou a Výborom regiónov hodnotil nominácie z celej Európy.

Doteraz sa aj napriek sťaženým podmienkam pandémie podarilo posunúť bližšie k realizácii konkrétnych plánov, ako je zavedenie viacjazyčných audiosprievodcov v kostoloch, preklad kontaktného portálu gotickacesta.sk do angličtiny a maďarčiny, spustenie stránky značky na  destinačnom webe Banskobystrického kraja  zahoramizadolami.sk, či príprava podujatí v nasledujúcom roku.

Sme nesmierne radi, že cenné fresky ukrývajúce stáročný príbeh spolupráce rôznych kultúr a etník na našom území, získali uznanie na celoeurópskej úrovni. Gemer a Malohont boli vždy centrom hospodárskeho, duchovného a kultúrneho života. Veríme, že užšia spolupráca na všetkých úrovniach nám vďaka tejto značke prinesie ovocie vo forme zlepšenia ekonomických a kultúrnych príležitostí pre miestnych obyvateľov a skvalitnenia služieb pre návštevníkov,“ zhrnul predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Je to po prvý raz v histórii, čo značku Európske kultúrne dedičstvo dostávajú kultúrne pamiatky zo Slovenska. Cením si, že sme sa dočkali takejto pocty. Pre Gemer a Malohont je to výnimočný impulz pre rozvoj  plného potenciálu kultúry a cestovného ruchu. Spolupráca naprieč krajmi, rozvojovými organizáciami, vlastníkmi pamiatok a mimovládnym sektorom, ktorá bola deklarovaná v auguste 2020 pri podpise memoranda, má svoju stratégiu a vďaka medzinárodne uznávanej značke Európske dedičstvo sa nám ju aj podarí v najbližších rokoch naplniť a zviditeľniť,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Miroslav Boldiš, predseda združenia Gotická cesta dodal: „Unikátne nástenné maľby inšpirované talianskou školou sú dôkazom hospodárskej a kultúrnej výmeny naprieč strednou a západnou Európou v stredoveku. Prírodnému bohatstvu a baníctvu, kvôli ktorému sa do regiónu presúvali obyvatelia napríklad z Nemecka, vďačíme za hodnoty, ktoré dnes kostoly s freskovou výmaľbou predstavujú pre duchovný život a kultúrne dedičstvo.“

„Získaním značky Európske dedičstvo pre Gotické kostoly so stredovekými nástennými maľbami v Gemeri a Malohonte sme sa posunuli bližšie k realizácii plánov a cieľov, ktoré sú obsahom samotnej značky ako aj podpísaného spoločného memoranda. Ich hlavným zámerom je zviditeľnenie, ochrana a zachovanie kultúrnych pamiatok pre budúce generácie. Taktiež zvýšenie hodnoty kultúrneho dedičstva spojené s jeho obnovou, rozvíjaním cestovného ruchu a vzostupom ekonomicky slabých regiónov“ dodala  Janka Miháliková, evanjelická farárka a zástupkyňa Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Rimavské Brezovo

Michal Domik, predseda OOCR GEMER, uviedol: „dlhodobo vnímame výnimočnú hodnotu týchto kostolov, ale aj zvyšujúci sa záujem o ich návštevu zo strany ľudí objavujúcich Gemer. Veríme, že pridelenie značky Európske kultúrne dedičstvo bude impulzom nielen pre ďalšie aktivity spojených z týmito kostolmi, ale aj pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne Gemera a Malohontu.“

Značka Európske kultúrne dedičstvo (European Heritage Label) funguje v súčasnej podobe od roku 2013. Po úprave podmienok na jej získanie ju doposiaľ dostalo 48 lokalít v Európe. Tento rok Európska komisia pridelila titul Európske kultúrne dedičstvo 12 lokalitám z krajín: Grécko, Bulharsko, Chorvátsko, Španielsko, Luxembursko, Litva, Slovensko, Nemecko, Rumunsko, Fínsko, Taliansko a Belgicko. Slovenskej pamiatke bola v tomto roku udelená po prvýkrát. Stredoveké nástenné maľby v Gemeri a Malohonte sa tak pridali k starovekému srdcu Atén, archeologickému parku Carnuntum v Rakúsku, synagógam v Budapešti či kostolu Javorca v Slovinsku. Značka spája a prezentuje spoločnú históriu kontinentu na podklade konkrétnych miest, predmetov, ale aj nehmotného kultúrneho dedičstva s kľúčovou úlohou v histórii Európy.

Video: vyjadrenia signatárov Memoranda o spolupráci k získaniu značky Európske dedičstvo

Zdroj: https://kocr.dobrykraj.sk/stredoveke-fresky-v-kostoloch-na-gemeri-ziskali-znacku-europske-kulturne-dedicstvo/